SuperFaktúra Affiliate Program | Podmínky použití

Pravidla Partnerského programu

Žádný SPAM!
Naše anti-spam politika je velmi přísná. Pokud dostaneme od klientů opodstatněné stížnosti na spam od Vás v souvislosti s našim partnerským programem, budeme nucení zrušit Váš účet a všechny Vaše budoucí provize automaticky propadnou.
Žádné podvádění!
Všechny pokusy o podvod v souvislosti s partnerským programem za účelem neopodstatněného zvýšení provize budou potrestané zrušením Vašeho účtu a propadnutím Vašich provizí.
Výplatní termín
Provize jsou vyplácené na vyžádání do 14. dnů od žádosti o vyplacení. Všechny platby jsou v českých korunách a jejich minimální výše je 1500 Kč.

Pravidla Partnerského programu

Důležité - prosím, věnujte níže uvedeným informacím náležitou pozornost!
Váš souhlas s Pravidly Partnerského programu je podmínkou účasti v Partnerském programu SuperFaktura.cz ("Partnerský program"). V případě, že jste se k Partnerskému programu již připojili a s níže uvedeným zněním Pravidel Partnerského programu nesouhlasíte, pošlete nám, prosím, e-mail na adresu affiliates@superfaktura.cz obsahující návrh na ukončení Smlouvy o spolupráci pro Partnerský program SuperFaktura.cz.

V případě jakýchkoliv otázek týkajících se Pravidel Partnerského programu, resp. Smlouvy o spolupráci, nás, prosím, kontaktujte na uvedené e-mailové adrese.

Tyto Pravidla Partnerského programu, registrační formulář Partnerského programu zpřístupněn veřejnosti prostřednictvím domény affiliates.superfaktura.cz („Registrační formulář“), všeobecné obchodní podmínky a ceník Provozovatele zpřístupněny veřejnosti prostřednictvím domény superfaktura.cz, včetně zásad a pokynů zveřejněných na doméně affiliates.superfaktura.cz, obsahují podmínky užívání a účasti v Partnerském programu SuperFaktura.cz (společně dále také jen jako "Smlouva o spolupráci", příp. „Smlouva“).

1. Úvodní ustanovení

1.1
Tato Pravidla Partnerského programu SuperFaktura.cz („Pravidla“) upravují podmínky účasti, zásady činnosti, práva a povinnosti a pravidla chování účastníků Partnerského programu SuperFaktura.cz a jsou nedílnou součástí Smlouvy o spolupráci pro Partnerský program SuperFaktura.cz. Smlouva o spolupráci je uzavřená prostřednictvím elektronické komunikace mezi společností Superfaktura.cz, s.r.o., IČ: 01 569 651, se sídlem Šámalova 2904/21, 615 00 Brno-Židenice, zapsanou v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, odd. C, vl. č. 78654 (" Provozovatel ") a fyzickou nebo právnickou osobou odesláním Registračního formuláře obsahujícího všechny povinné údaje uvedené správně, přesně a pravdivě (" Partner ") (Provozovatel a Partner společně dále také jen jako "Smluvní strany"). Podmínkou pro odeslání Registračního formuláře je vyjádření výslovného souhlasu s těmito Pravidly Partnerského Programu označením příslušného políčka, tzv. "Check boxu".
1.2
Odesláním Registračního formuláře Partner vyjadřuje svůj bezvýhradný souhlas s Pravidly Partnerského programu, které se tímto stávají pro Partnera právně závazné.
1.3
Provozovatel je oprávněn znění Pravidel podle vlastního uvážení změnit. Každá změna znění Pravidel bude Partnerovi elektronicky oznámena prostřednictvím e-mailu („Oznámení o změně Pravidel“), přičemž nové znění Pravidel nabude účinnosti třicátým (30.) dnem ode dne odeslání oznámení o změně Pravidel. V případě, že Partner s novým zněním Pravidel nesouhlasí, je povinen do třiceti (30) dnů ode dne odeslání oznámení o změně Pravidel doručit Provozovateli návrh na ukončení Smlouvy o spolupráci. V opačném případě je Partner uplynutím uvedené třicetidenní (30) lhůty vázán novým zněním Pravidel.

2. Vymezení základních pojmů

Slova nebo slovní spojení začínající velkým počátečním písmenem (pojmy) použité v těchto Pravidlech mají význam jim udělený v tomto článku Pravidel nebo význam udělen jim v těchto Pravidlech slovem, slovy, souborem slov, větou nebo částí věty předchozími v textu jednoduché závorce "()" obsahující příslušný pojem začínající velkým počátečním písmenem, který je oddělen od ostatního textu uvozovkami.

Pokud tato Pravidla výslovně nestanoví jinak, pojmy v těchto Pravidlech použité a blíže nedefinované mají význam jim udělen ve všeobecných obchodních podmínkách a cenících Provozovatele zpřístupněných veřejnosti prostřednictvím domény www.superfaktura.cz.

2.1
"Účet" znamená účet nového uživatele s placeným členstvím zaregistrovaný na doméně superfaktura.cz prostřednictvím referenčního odkazu Partnera, a to za předpokladu, že ze strany uživatele dojde minimálně jedenkrát k prodloužení placeného členství ve smyslu všeobecných obchodních podmínek a ceníku Provozovatele.
2.2
"Provize" znamená odměnu příslušející Partnerovi ve smyslu a za podmínek stanovených ve Smlouvě o spolupráci za výkon činnosti podle Smlouvy o spolupráci, jejíž výše je určena na základě počtu nově registrovaných Účtů zprostředkovaných Partnerem prostřednictvím referenčního odkazu a objemu příjmů z prodloužení členství uživatelů těchto Účtů, a to podle zásad uvedených na doméně affiliates.superfaktura.cz v části Provize.
2.3
"Partnerský účet" je heslem chráněná čast domény affiliates.superfaktura.cz s výlučným přístupem Partnera (zadáním přihlašovacích údajů a hesla uvedených v oznámení o přijetí Registračního formuláře Provozovatelem), obsahující (a) funkce umožňující spolupráci v rámci Partnerského programu SuperFaktura.cz a (b) přehledy o nově registrovaných Účtech zprostředkovaných Partnerem prostřednictvím referenčního odkazu a objemu příjmů z prodloužení členství uživatelů těchto účtů, na základě kterých je určena výše Provize.
2.4
"Podvodní činnost" se rozumí činnost Partnera (nebo činnost třetích stran jednajících na základě pokynů Partnera) prováděnou v rozporu se Smlouvou o spolupráci nebo obcházející ustanovení Smlouvy o spolupráci s cílem zvýšení Provize. Za podvodnou činnost se považuje také jakékoliv užití technologie nebo technických postupů Partnerem (nebo osobami jednajícími na základě pokynů Partnera), v jejichž důsledku dojde nebo může dojít ke zvýšení Provize Partnera v rozporu se Smlouvou o spolupráci.
2.5
"Reklamní materiály" znamenají tzv. „promo nástroje“ zpřístupněné Partnerovi Provozovatelem prostřednictvím Partnerského účtu, případně jiné reklamní materiály obsahující označení Provozovatele nebo služeb jím poskytovaných, které jsou Partnerovi poskytnuté Provozovatelem za účelem výkonu činnosti ve smyslu Smlouvy o spolupráci.
2.6
"Označení Provozovatele" znamená obchodní jméno Provozovatele, název domény superfaktura.cz, název domény affiliates.superfaktura.cz (včetně jakýchkoliv jiných tvarů), grafické označení Provozovatele nebo služeb jím poskytovaných (především, ne však výlučně, logo Provozovatele a ochranné známky registrované Provozovatelem) a jakékoliv jiné označení, které jsou v obchodním styku způsobilé vyvolat dojem, že zboží, resp. služby, jimi označené představují zboží, službu nebo jinou formu podnikatelské činnosti Provozovatele.
2.7
"Uživatel" je fyzická nebo právnická osoba, v potřebném rozsahu právně způsobilá, která si prostřednictvím referenčního odkazu Partnera registrovala Účet na doméně superfaktura.cz, avšak jen za předpokladu, že (a) dříve uživatelem domény superfaktura.cz tato osoba nebyla a (b) minimálně jednou si prodloužila placené členství na doméně superfaktura.cz ve smyslu všeobecných obchodních podmínek a ceníku Provozovatele.
2.8
"Členství" znamená placené členství uživatele domény superfaktura.cz na časově omezené období uhrazené Uživatelem.
2.9
"Spam" znamená jakoukoliv formu činnosti vykonávanou Partnerem ve vztahu k potenciálním Uživatelům s cílem zabezpečení Provize, která činnost je v rozporu s Pravidly reklamní činnosti uvedenými v čl. 5 těchto Pravidel.
2.10
"Referenční odkaz" znamená unikátní URL odkaz na doménu superfaktura.cz, přidělený Partnerovi Provozovatelem, umožňující přesměrování potenciálního Uživatele, na jehož základě je možné Partnerovi přidělit příslušného Uživatele pro účely výpočtu Provize Partnera.
2.11
"Internetová stránka" znamená internetovou stránku, jejíž obsah se návštěvníkům a uživatelům zobrazí ve standardním internetovém prohlížeči po zadání adresy domény ve znění affiliates.superfaktura.cz; pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se stanoví, že pod internetovou stránkou se pro účely těchto Pravidel rozumí každá internetová stránka identifikována přes adresu subdomén k doméně superfaktura.cz. Společnost je oprávněna na základě zvláštního právního vztahu užívat doménu superfaktura.cz a její subdomény.
2.12
"Internetová stránka SuperFaktura.cz" znamená internetovou stránku, jejíž obsah se návštěvníkům a uživatelům zobrazí ve standardním internetovém prohlížeči po zadání adresy domény ve znění superfaktura.cz; pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se stanoví, že pod internetovou stránkou se pro účely těchto Pravidel rozumí každá internetová stránka identifikována přes adresu subdomén k doméně superfaktura.cz. Společnost je oprávněna na základě zvláštního právního vztahu užívat doménu superfaktura.cz a její subdomény.
2.13
"Žádost o vyplacení Provize" znamená uplatnění nároku Partnera na vyplacení Provize, ve lhůtě a v souladu s podmínkami uvedenými v čl. 4 těchto Pravidel, elektronicky prostřednictvím žádosti o vyplacení Provize zpřístupněné Partnerovi v rámci Partnerského účtu, a to na základě údajů o nárokované Provizi uvedených ve výpisu Partnera ("Výpis")"), který je Partnerovi zpřístupněn v rámci Partnerského účtu. V případě, že Partner vede účetnictví ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, je povinen v rámci žádosti o vyplacení Provize nahrát prostřednictvím Partnerského účtu příslušný daňový doklad vystavený v souladu s údaji o nárokované Provizi vyplývajícími z Výpisu a v souladu s platnými právními předpisy, v opačném případě se Žádost o vyplacení Provize považuje za neúplnou a Partnerovi nárok na její vyplacení nevznikne. Partnerovi je prostřednictvím Partnerského účtu umožněno sledovat průběh zpracování a úhrady Provize;

3. Podmínky účasti v Partnerském programu

3.1
Registrace Partnera. Fyzická nebo právnická osoba mající zájem o účast v Partnerském programu SuperFaktura.cz je povinna provést registraci prostřednictvím Registračního formuláře zpřístupněného veřejnosti prostřednictvím domény affiliates.superfaktura.cz. Zájemce je povinen uvést v Registračním formuláři všechny povinné údaje v rozsahu určeném Provozovatelem s tím, že je zároveň povinen uvést údaje, které jsou správné, přesné a pravdivé. V případě, že v Registračním formuláři zájemce uvede nesprávné nebo nepřesné nebo nepravdivé údaje a bude na základě těchto údajů neoprávněně užívat postavení Partnera, čehož důsledkem bude vznik škody na majetku Partnera, Provozovatele nebo jiných Partnerů nebo Uživatelů nebo třetích osob, Partner odpovídá za škodu tím způsobenou samostatně, tj. bez účasti Provozovatele. Provozovatel je zároveň v odůvodněných případech oprávněn od Partnera požadovat poskytnutí dodatečných údajů a je oprávněn na základě vlastního uvážení v odůvodněných případech účast Partnera v Partnerském programu nepovolit, resp. zrušit. Partner odpovídá za aktuálnost poskytnutých identifikačních údajů a nese odpovědnost za škodu vzniklou v důsledku porušení této povinnosti. Přihlašovací údaje a heslo Partnera pro přístup do Partnerského účtu jsou přísně tajné a důvěrné osobní informace Partnera. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za jakékoli zpřístupnění či zneužití přihlašovacích údajů nebo hesla třetími osobami v důsledku nedbalosti Partnera. Osobní údaje Partnera podléhají ochraně osobních údajů ve smyslu všeobecných obchodních podmínek Provozovatele.
3.2

Odpovědnost Partnera za reklamní činnost. Partner se zavazuje vykonávat reklamní činnost ve smyslu Smlouvy o spolupráci s cílem získat potenciálních Uživatelů domény superfaktura.cz („Reklamní činnost“), přičemž za obsah a formu reklamní činnosti je odpovědný výlučně Partner. Partner je zároveň povinen zajistit ochranu Provozovatele proti jakýmkoli žalobám, nárokům na náhradu škody a nákladům (včetně soudních výloh) vyplývajících přímo nebo nepřímo z reklamní činnosti Partnera.
Partner se zavazuje vykonávat reklamní činnost ve smyslu Smlouvy o spolupráci na profesionální úrovni, v souladu se Smlouvou o spolupráci, aplikovatelnými právními předpisy a neklamavým způsobem, přičemž zejména, nikoliv však výlučně, je zakázáno, aby Partner samostatně nebo prostřednictvím třetích osob umožnil:

3.2.1
upravovat Reklamní materiály Provozovatele. Partner je povinen využívat Reklamní materiál výlučně ve znění a ve formě poskytnuté Provozovatelem a způsobem a v rozsahu stanovenými ve Smlouvě o spolupráci. Provozovatel nenese odpovědnost za škodu způsobenou Partnerovi v důsledku nesprávného použití Reklamních materiálů. Reklamní materiály nesmí být bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele jakýmkoli způsobem upravovány nebo doplňovány. Provozovatel tímto uděluje Partnerovi nevýhradní, nepřevoditelnou licenci po dobu trvání Smlouvy o spolupráci na používání Reklamních materiálů a Označení Provozovatele za účelem výkonu reklamní činnosti ve smyslu Smlouvy o spolupráci, a to v rozsahu a způsobem stanoveném Provozovatelem. Tato licence nemůže být Partnerem předána nebo převedená jakýmkoli způsobem na třetí osobu. Partner se zavazuje zdržet se všech úkonů nebo činností, které by mohly poškodit práva Provozovatele k Reklamním materiálům nebo označení provozovatele nebo vedly, resp. mohly vést k porušení pravidel ochrany hospodářské soutěže nebo mohly ohrozit dobrou pověst Provozovatele. Partner se zavazuje neprodleně informovat Provozovatele o jakémkoli podezření ze zneužívání Označení Provozovatele jakoukoli třetí osobou;
3.2.2
umisťovat Reklamní materiály na jakoukoliv internetovou stránku, která (a) jakýmkoliv způsobem porušuje práva duševního vlastnictví, (b) porušuje pravidla ochrany hospodářské soutěže proti nekalé soutěži ve vztahu k Provozovateli nebo službám jím poskytovaným; (c) znevažuje nebo jakýmkoli způsobem poškozuje dobrou pověst Provozovatele;
3.2.3
umožnit třetím osobám v rozporu se Smlouvou o spolupráci přístup k Reklamním materiálem nebo umožnit třetím osobám užívat, pozměňovat či zaznamenávat obsah Reklamních materiálů;
3.2.5
provést jakékoliv úkony, které uvedou nebo by mohly uvést Uživatele v omyl o Provozovateli nebo službách jím poskytovaných;
3.2.6
zprostředkovat obsah Internetové stránky SuperFaktura.cz Uživateli jinak než prostřednictvím Referenčního odkazu;
3.2.7
pokusit se zachytit či přesměrovat jakýmkoliv způsobem provoz na jakékoli internetové stránce, která je součástí Partnerského programu SuperFaktura.cz;
3.2.8
jakýmkoliv způsobem propagovat internetové stránky, které vypadají, kopírují, nebo působí dojmem, že se jedná o Internetovou stránku nebo Internetovou stránku SuperFaktura.cz nebo jakoukoliv internetovou stránku, která je součástí Partnerského programu SuperFaktura.cz (nebo jejich části);
3.2.9
porušovat podmínky užívání vyhledávacích portálů;
3.2.10
kontaktovat uživatele domény www.superfaktura.cz s cílem přímo či nepřímo jich přesvědčit na využívání jakékoliv jiné služby, nebo jim nabízet jakékoli jiné zboží.
3.3
Zákaz konkurenční reklamní činnosti. Partner se zavazuje reklamní činnost ve smyslu Smlouvy o spolupráci neprovádět (a) na internetových stránkách, na kterých reklamu Provozovatele nebo služeb jím poskytovaných zajišťuje Provozovatel samostatně; (b) ve vyhledávacích portálech, na kterých reklamu Provozovatele nebo služeb jím poskytovaných zabezpečuje provozovatel samostatně; (c) jakýmkoli jiným konkurenčním způsobem ve vztahu k samostatné reklamní činnosti Provozovatele. Smluvní strany se výslovně dohodly, že Partner nemá nárok na Provizi získanou v rozporu se zákazem konkurenční reklamní činnosti ve smyslu tohoto bodu Pravidel.
3.4
Referenční odkazy jsou určené výhradně Partnerovi. Jakékoliv umožnění využití Referenčních odkazů třetím osobám je zakázáno. Partnerský program je určen výlučně pro účely reklamní činnosti. Partner není oprávněn využít Referenční odkaz na vlastní registraci jako uživatele domény superfaktura.cz a nebo prodloužení členství na doméně superfaktura.cz. Jakékoliv využití Referenčních odkazů podvodné činnosti je vyloučeno.
3.5
Informace o Uživateli a ochrana osobních údajů. Provozovatel je oprávněn na základě vlastního uvážení odepřít zřízení Účtu, resp. zrušit účet, jakémukoliv Uživateli. Údaji o uživatelích disponuje výlučně Provozovatel, tj. Partner nemá k údajům o Uživateli přístup. Informace o Uživatelích podléhají ochraně osobních údajů ve smyslu obecných obchodních podmínek Provozovatele a platných právních předpisů.
3.6
Práva duševního vlastnictví Provozovatele a názvy domén. Provozovatel disponuje právy duševního vlastnictví ve vztahu k Reklamním materiálům a Označení Provozovatele. Jakékoliv jednání v rozporu s pravidly ochrany hospodářské soutěže před nekalou soutěží ve vztahu k Reklamním materiálům a Označení Provozovatele a jakékoliv ohrožení nebo porušení práv duševního vlastnictví Provozovatele ve vztahu k Reklamním materiálům a Označení Provozovatele je přísně zakázáno a Partner se zavazuje takového jednání se zdržet. Partner se zároveň výslovně zavazuje zdržet se registrace (nebo žádostí o registraci) jakéhokoliv názvu domény podobnému názvu domény superfaktura.cz nebo Označení Provozovatele (nebo jejich části). Partner se zároveň zavazuje nenamítat neplatnost, nevymahatelnost nebo jinak zpochybňovat práva duševního vlastnictví Provozovatele ve vztahu k Reklamním materiálům a Označení Provozovatele.
3.7
Smluvní strany se výslovně dohodly, že Partner nahradí Provozovateli jakoukoli škodu (včetně případných sankcí uložených Provozovateli) a veškeré prokazatelné náklady vzniklé Provozovateli v důsledku porušení povinností Partnera uvedených v tomto čl. 3 Pravidel.
Porušení kterékoliv z povinností Partnera uvedené v tomto čl. 3 Pravidel znamená podstatné porušení Smlouvy o spolupráci a zakládá právo Provozovatele okamžitě od Smlouvy o spolupráci odstoupit. Provozovatel je oprávněn od Partnera zároveň požadovat náhradu přímé i nepřímé škody jakož i případné nemajetkové újmy způsobené v důsledku uvedeného porušení povinností Partnera.

4. Provize

4.1
Evidence Uživatele zprostředkovaných Partnerem a jich aktivity. Provozovatel zaznamenává počty nově registrovaných Účtů Uživatelů a jejich aktivitu ve vztahu ke každému Partnerovi samostatně, a to způsobem podle vlastního uvážení Provozovatele ("Evidence"), který se může měnit. Výkazy Evidence příslušných Účtů Uživatelů registrovaných prostřednictvím Referenčních odkazů a jich aktivity Provozovatel doručí Partnerovi jednou měsíčně elektronicky prostřednictvím Partnerského účtu. Partner bere na vědomí, že potenciální Uživatel se musí na doméně superfaktura.cz registrovat prostřednictvím Referenčního odkazu, v opačném případě Partnerovi nárok na Provizi nevzniká. Smluvní strany se výslovně dohodly, že v případě sporu ohledně údajů v Evidenci se za rozhodující považují údaje zaznamená softwarem Provozovatele.
4.2
Platební podmínky. Pokud v těchto Pravidlech není výslovně uvedeno jinak, je Provize Provozovatelem Partnerovi hrazena měsíčně souhrnně za kalendářní měsíc předcházející za předpokladu, že Partner nejpozději do 15 dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který je úhrada Provize požadovaná doručí Provozovateli prostřednictvím Partnerského účtu Žádost o vyplacení Provize. Žádost o vyplacení Provize, která nebude vyhotovena v souladu se Smlouvou o spolupráci v souladu s platnými právními předpisy, bude Partnerovi vrácena a Provozovatel není povinen uskutečnit na jejím základě jakoukoliv úhradu. Partner je povinen doručit novou Žádost o vyplacení Provize, přičemž lhůta splatnosti Provize se bude počítat ode dne doručení nové správně vyhotovené Žádosti o vyplacení Provize Provozovateli.
Splatnost Provize je čtrnáct (14) kalendářních dnů ode dne řádného doručení řádně vyhotovené Žádosti o vyplacení Provize Provozovateli.
Provize je Partnerovi hrazena v měně CZK bankovním převodem na účet Partnera uvedený v nastaveních jeho účtu na affiliates.superfaktura.cz, resp. na jiný účet sdělený Partnerem Provozovateli v souladu s těmito Pravidly, resp. Smlouvou o spolupráci.
4.3
Vznik nároku na vyplacení Provize. V případě, že výše Provize za příslušný kalendářní měsíc je nižší než 1500,- Kč, slovem: jedentisícpětset korun českých, je tato částka přenesena do výpočtu Provize za následující kalendářní měsíc, a to až do doby, dokud Provize nebude rovna nebo vyšší než 1500, - Kč("Minimální výška hrazené Provize"), slovem: jedentisícpětset korun českých. Po dosažení minimální výšky hrazené Provize je Partner oprávněn požádat o její úhradu způsobem stanoveným v těchto Pravidlech.
4.4
Smluvní pokuty za porušení povinnosti Partnera zdržet se podvodných činnosti. Zadržení Provize v případě podezření z podvodné činnosti. Partner se zavazuje zdržet se podvodné činnosti a jakékoli jiné činnosti, která by mohla vést k podvodné činnosti Partnera nebo podvodné činnosti třetích osob. V případě porušení povinnosti Partnera ve smyslu předchozí věty je Provozovatel oprávněn od Partnera požadovat smluvní pokutu ve výši Provize Partnera, která ještě nebyla zúčtována („Smluvní pokuta za Podvodnou činnost“). Smluvní strany se výslovně dohodly, že Smluvní pokutu za Podvodnou činnost je Provozovatel oprávněn započíst vůči pohledávce Partnera na Provizi, a to i v případě, že pohledávka Partnera na Provizi ještě není splatná. Úhradou smluvní pokuty za Podvodnou činnost není dotčeno právo Provozovatele požadovat od Partnera náhradu přímé i nepřímé škody a případné nemajetkové újmy způsobené porušením povinnosti Partnera zdržet se podvodným činnosti ve smyslu tohoto bodu Pravidel. Partner je zároveň povinen vrátit Provozovateli vyplacenou Provizi prokazatelně získanou z podvodné činnosti, a to nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne doručení příslušné výzvy Provozovatele. V případě podezření z podvodné činnosti je Provozovatel oprávněn zadržet úhradu Provize až do úplného vyšetření podezření z podvodné činnosti, nejvýše však sto osmdesát (180) dní ode dne splatnosti Provize.
4.5
Náklady Partnera k výkonu činnosti ve smyslu Smlouvy o spolupráci jsou výlučně náklady Partnera a Partner není oprávněn požadovat od Provozovatele jejich náhradu nebo jakoukoli jinou peněžitou náhradu či odměnu v souvislosti s výkonem činnosti ve smyslu Smlouvy o spolupráci, s výjimkou Provize.

5. Reklamní emaily

Partner se zavazuje při provádění Reklamní činnosti ve smyslu Smlouvy o spolupráci, především při výkonu Reklamní činnosti formou doručování informací komerční komunikace elektronickou poštou („Reklamní e-maily“), postupovat v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s jinou aplikovatelnou legislativou České republiky a Evropské unie („Legislativa o nevyžádané poště“) a v souladu s níže uvedenými zásadami:

5.1
Partner je povinen zajistit si výslovný a prokazatelný souhlas potenciálního Uživatele se zasíláním Reklamních e-mailů v souladu s platnou Legislativou o nevyžádané poště;
5.2
Reklamní e-mail musí jednoznačně, pravdivě a nezavádějícím způsobem propagovat Provozovatele nebo služby jím poskytované v souladu s platnou Legislativou o nevyžádané poště a pokyny Provozovatele;
5.3
V případě, že Reklamní e-mail obsahuje informace o zvýhodněných nabídkách poskytovaných Provozovatelem (např. využívání uživatelského účtu na doméně superfaktura.cz na omezenou dobu bezplatně) ("Zvýhodněná nabídka"), je Partner povinen v Reklamním e-mailu výslovně, jednoznačně a neklamavým způsobem uvést podmínky, které potenciální Uživatel musí splnit, aby mu na Zvýhodněnou nabídku vznikl nárok;
5.4
Partner se zavazuje prostřednictvím Reklamního e-mailu propagovat výlučně Provozovatele nebo služby jím poskytované. Partner se zavazuje zdržet se uvádění informací v Reklamním emailu o jakýchkoli jiných službách, výrobcích nebo internetových stránkách Partnera nebo třetích osob. Partner se zároveň zavazuje zdržet se uvádění v Reklamním emailu jiného obsahu než Reklamních materiálů poskytnutých Provozovatelem;
5.5
Partner se zavazuje uvádět v Reklamním emailu skutečné jméno (resp. obchodní jméno společnosti) Partnera, přičemž Partner musí být jednoznačně uveden jako odesílatel Reklamního e-mailu, tj. Partner se zavazuje zdržet se jakéhokoli pozměňování vlastní identity za účelem výkonu reklamní činnosti ve smyslu smlouvy o spolupráci;
5.6
Partner se zavazuje zdržet se jednání, kterým by mohlo dojít k uvedení potenciálního Uživatele v omyl o obsahu nebo účelu Reklamního e-mailu. V opačném případě nese Partner výlučnou odpovědnost za případnou škodu tím způsobenou;
5.7
Partner se zavazuje v každém jednotlivém Reklamním e-mailu uvést informaci o možnosti potenciálního Uživatele odhlásit z odběru Reklamních e-mailů v souladu s platnou Legislativou o nevyžádané poště;
5.8
Partner se zavazuje v každém jednotlivém Reklamním e-mailu uvést funkční elektronickou adresu, na kterou může potenciální Uživatel odpovědět. Tato adresa musí být v provozu nejméně třicet (30) dní po odeslání Reklamního e-mailu. Partner je oprávněn uvést v Reklamním e-mailu adresu sídla, resp. místa podnikání, Partnera;
5.9
Partner se zavazuje v případě, že potenciální Uživatel projevil vůli odhlásit z odběru Reklamních e-mailů, neprodleně přistoupit k provedení všech úkonů potřebných k ukončení zasílání Reklamních e-mailů a v této souvislosti potenciálního Uživatele více nekontaktovat;
5.10
Partner se zavazuje v každém jednotlivém Reklamním e-mailu uvést odkaz na zásady ochrany osobních údajů používané Partnerem v souladu s platnými právními předpisy;
5.11

Partner se zavazuje v každém jednotlivém Reklamním e-mailu uvést níže uvedenou informaci:

"Tuto zprávu jste obdrželi z partnerského programu SuperFaktura.cz. Pokud jste tuto zprávu obdrželi omylem, nebo jste byli uvedeni v omyl našim partnerem nebo nebyla respektována Vaše žádost nedostávat podobné emaily z této adresy, přepošlete nám, prosím, celou zprávu na adresu spamreport@superfaktura.cz.“
5.12
Partner se dále zavazuje zajistit, že doručování Reklamních e-mailů je plně v souladu s dalšími podmínkami stanovenými Legislativou o nevyžádané poště a dalšími aplikovatelnými platnými právními předpisy (včetně aplikovatelné legislativy Evropské unie).
5.13
V případě porušení povinností Partnera uvedených v tomto čl. 5 Pravidel je za případnou škodu tím způsobenou Provozovateli nebo jiným účastníkům Partnerského programu nebo třetím osobám odpovědný výlučně Partner.
Smluvní strany se zároveň výslovně dohodli, že Partner nahradí Provozovateli jakoukoli škodu (včetně případných sankcí uložených Provozovateli) a veškeré prokazatelné náklady vzniklé Provozovateli v důsledku porušení povinností Partnera uvedených v tomto čl. 5 Pravidel.
Porušení kterékoliv z povinností Partnera uvedených v tomto čl. 5 Pravidel představuje podstatné porušení Smlouvy o spolupráci a zakládá právo Provozovatele okamžitě od Smlouvy o spolupráci odstoupit.

6. Účinnost a ukončení Smlouvy o spolupráci

6.1
Smluva o spolupráci nabývá platnosti a účinnosti okamžikem odeslání Registračního formuláře prostřednictvím registrační stránky. Smlouva o spolupráci se uzavírá na dobu neurčitou.
6.2
Ukončení Smluvy o spolupráci. Smlouva o spolupráci může být ukončena (a) vzájemnou dohodou Partnera a Provozovatele, (b) výpovědí Smlouvy o spolupráci ze strany Partnera i bez uvedení důvodu s okamžitou účinností; (c) výpovědí Smlouvy o spolupráci ze strany Provozovatele i bez uvedení důvodu uplynutím výpovědní lhůty v délce 30 dnů ode dne zaslání písemného oznámení o vypovězení Smlouvy o spolupráci Partnerovi; (d) okamžitým odstoupením Provozovatele v případě podstatného porušení těchto Pravidel, resp. Smlouvy o spolupráci, Partnerem v případech stanovených zákonem nebo těmito Pravidly.
6.3
Automatické ukončení Smlouvy o spolupráci bez upozornění. Smlouva o spolupráci bude bez dalšího ukončena v případě, že (a) Provize Partnera nedosáhne Minimální výši hrazené provize, tj. 1500,- CZK, slovem: jedentisícpětsta korun českých, v období dvanácti (12) kalendářních měsíců ode dne vstupu Smlouvy o spolupráci, nebo (b) Partnerem nebude prostřednictvím Referenčního odkazu zprostředkován žádný Uživatelem v období šesti (6) kalendářních měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy o spolupráci.
6.4
Účinky ukončení Smlouvy o spolupráci. Po ukončení Smlouvy o spolupráci je Partner povinen (a) zdržet se provádění reklamní činnosti s cílem propagace Provozovatele nebo služeb jím poskytovaných, (b) zdržet se užití nebo zveřejnění jakýchkoli informací o Provozovateli nebo službách jím poskytovaných nebo Označení Provozovatele nebo Reklamních materiálů, které během účinnosti Smlouvy o spolupráci nabyl. Provozovatel je oprávněn ponechat funkční, přesměrovat, nebo deaktivovat Referenční odkazy přidělené Partnerovi bez povinnosti vyplácet Partnerovi Provizi za Účty registrované po ukončení platnosti Smlouvy o spolupráci. V případě ukončení Smlouvy o spolupráci ve smyslu čl. 6 bodu 6.2 písm. a) až c) je Partner oprávněn požádat o vyplacení Provize; současně je povinen učinit tak do třiceti (30) dnů ode dne ukončení Smlouvy o spolupráci, jinak Partnerovi nárok na úhradu Provize zanikne.

7. Prohlášení Provozovatele

7.1
Záruky a prohlášení. Provozovatel neposkytuje v rámci Partnerského programu SuperFaktura.cz Partnerovi žádné záruky v souvislosti s Internetovou stránkou SuperFaktura.cz, službami, hardwarem nebo produkty poskytovanými Provozovatelem nebo třetími osobami v postavení dodavatelů Provozovatele. Provozovatel neposkytuje žádnou záruku nepřerušeného a bezchybného provozu Internetové stránky SuperFaktura.cz a není vůči Partnerovi či třetím osobám odpovědný za případné důsledky z toho vyplývající, kromě případů výslovně uvedených v těchto Pravidlech, ve všeobecných obchodních podmínkách Provozovatele či stanovených zákonem. Provozovatel ani jeho dodavatelé nejsou vázáni používat záložní systém, software, nebo hardware pro zajištění služeb poskytovaných Provozovatelem.
7.2
Vymezení odpovědnosti. Provozovatel nenese odpovědnost za případné škody způsobené v souvislosti s užíváním Reklamních materiálů Partnerem. Partner bere na vědomí, že poskytování Reklamních materiálů může Provozovatel kdykoliv omezit nebo zastavit, a to i bez udání důvodu. Takové omezení nebo zastavení poskytování Reklamních materiálů nezakládá Partnerovi právo na náhradu škody.
Partner nese plnou odpovědnost za vlastní technické zařízení využívaná k výkonu činnosti ve smyslu Smlouvy o spolupráci a Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za jakoukoliv škodu na technickém zařízení, která by vyplývala z nesprávného použití Referenčních odkazů nebo Reklamních materiálů.
7.3
Náhrada škody v případě porušení povinností Partnera. Provozovatel nenese odpovědnost za škodu vzniklou Partnerovi nebo jiným účastníkům Partnerského programu způsobenou v důsledku porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy o spolupráci Partnerem.

8. Dobrovolné rozhodnutí

8.1
Dobrovolné rozhodnutí. Partner tímto výslovně prohlašuje, že před uzavřením Smlouvy o spolupráci na základě samostatně a nezávisle provedeného průzkumu trhu posoudil výhody účasti v Partnerském programu SuperFaktura.cz a jeho rozhodnutí být účastníkem Partnerského programu SuperFaktura.cz nebylo učiněno v omylu ani pod nátlakem a je výsledkem svobodné, vážné a skutečné vůle Partnera.

9. Závěrečná ustanovení

9.1
Doručování. Jakékoliv oznámení nebo jiná formální korespondence podle Smlouvy o spolupráci se doručují Partnerovi na adresu uvedenou v Registračním formuláři (resp. na jinou adresu dodatečně oznámenou Partnerem v případě změny sídla/místa podnikání/bydliště Partnera) a Provozovateli na adresu affiliates@superfaktura.cz. Jakékoliv oznámení doručeno elektronicky prostřednictvím e-mailu se považuje za doručené odesláním potvrzení o doručení, nejpozději však uplynutím dvaceti čtyř (24) hodin ode dne odeslání e-mailu.
9.2
Charakter smluvního vztahu. Smlouva o spolupráci nezakládá mezi Smluvními stranami právní vztah výhradního zastoupení ani pracovněprávní vztah a nemá charakter společenské smlouvy ani franchisingu. Žádný z účastníků Partnerského programu není oprávněn udělovat jinému účastníkovi Partnerského programu závazné pokyny (včetně povinnosti učinit prohlášení, převzít záruky, povinností či odpovědnost nebo přistoupit k výkonu práva), s výjimkou případů výslovně uvedených v těchto Pravidlech, resp. ve Smlouvě o spolupráci.
9.3
Nevýhradně. Partner prohlašuje, že byl seznámen a bere na vědomí skutečnost, že Provozovatel je oprávněn kdykoliv přistoupit k uzavření Smlouvy o spolupráci s dalšími Partnery, a to za stejných či odlišných podmínek. Provozovatel je zároveň oprávněn přesměrovat Uživatele na jakoukoli jinou internetovou stránku a to bez povinnosti jakékoliv dodatečné kompenzace vůči Partnerovi.
9.4
Povinnost mlčenlivosti. Každá ze Smluvních stran je povinna zachovávat mlčenlivost o všech informacích, které jí byly poskytnuty druhou smluvní stranou nebo které jinak získala v souvislosti se Smlouvou o spolupráci, které se týkají smluvní strany a které dotyčná Smluvní strana považuje za důvěrné („Důvěrné informace“),a je povinna zajistit, aby povinnost mlčenlivosti zachovával každý z jejích zaměstnanců a třetích osob, jimž byly Důvěrné informace zpřístupněny v souladu s těmito Pravidly a Smlouvou o spolupráci. Partner není oprávněn poskytnout Důvěrné informace Provozovatele třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele, s výjimkou případů výslovně stanovených platnými právními předpisy.
9.5
Veřejná prohlášení Partnera. Partner se zavazuje zdržet se vydávání tiskových prohlášení a využívání jiných způsobů masové komunikace v souvislosti s touto Smlouvou bez předchozího souhlasu Provozovatele, s výjimkou případů výslovně stanovených platnými právními předpisy. Partner se zavazuje neprodleně informovat Provozovatele o jakémkoliv prohlášení Partnera ve smyslu tohoto bodu Pravidel.
9.6
Postoupení práv a povinností. Partner není bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele oprávněn postoupit jakékoli pohledávky, převést jakákoli práva či povinnosti vyplývající ze Smlouvy o spolupráci na třetí osobu.
9.7
Rozhodné právo. Tyto Pravidla a Smlouva o spolupráci se řídí ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Obchodní zákoník“) a jinými aplikovatelnými právními předpisy České republiky. Smluvní strany se výslovně dohodly, že jejich závazkové vztahy založené Smlouvou o spolupráci (včetně vzniku, zániku a obsahu odpovědnostních i mimoodpovědnostních závazků) se dle ust. § 262 odst. 1 Obchodního zákoníku mají spravovat standardy třetí části obchodního zákoníku a to i v případě, že některá ze Smluvních stran není podnikatelem nebo se uzavření a plnění této Smlouvy netýká jejich podnikatelské činnosti. Smluvní strany se výslovně dohodly, že případné spory vyplývající ze Smlouvy o spolupráci se budou přednostně řešeny dohodou. V opačném případě je příslušným obecný soud žalovaného ve smyslu ust. zákona č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
9.8
Salvátorská klauzule. V případě, že kterékoliv z ustanovení těchto Pravidel, resp. Smlouvy o spolupráci, které netvoří jejich podstatnou náležitost je neplatné, případně bude příslušným soudem nebo jiným oprávněným orgánem prohlášeno za neplatné vcelku nebo v části, nebo za právně neúčinné nebo právně nevymahatelné, nemá a ani nebude to mít vliv na platnost nebo účinnost nebo vymahatelnost ostatních ustanovení Smlouvy o spolupráci. Smluvní strany se zavazují nahradit uvedené ustanovení nebo jeho část novým pravidlem chování tak, aby hospodářský účel a význam této smlouvy zůstal v co nejvyšší míře zachován. Pokud však jakékoli ujednání vyplývající z těchto Pravidel, resp. ze Smlouvy o spolupráci, a tvoří jejich podstatnou náležitost je nebo se kdykoli stane jako celek nebo částečně neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, Strany nahradí takové ujednání v rámci nové smlouvy nebo dohody takovým novým, platným, účinným a vymahatelným ujednáním, jehož předmět a obsah bude v co nejvyšší možné míře odpovídat předmětu a obsahu původního ujednání obsaženého ve smlouvě o spolupráci.
9.9
Celistvost ujednání. Smlouva o spolupráci představuje celistvé ujednání mezi Smluvními stranami, které nahrazuje nebo ruší všechny a veškeré předchozí smlouvy, dohody nebo ujednání Smluvních stran bez ohledu na to, zda byly učiněny v písemné nebo ústní podobě, týkající se vztahů upravených Smlouvou o spolupráci, přičemž Smluvní strany se výslovně dohodly, že nebudou domáhat jakýchkoli nároků vyplývající z předchozích smluv, dohod či ujednání smluvních stran.
9.10
Práva třetích osob. Pokud není ve Smlouvě o spolupráci výslovně uvedeno jinak, třetí osoby, které nejsou smluvní stranou, nejsou oprávněny se dovolávat ustanovení Smlouvy o spolupráci, s výjimkou případů výslovně stanovených platnými právními předpisy.

10. Přechodná ustanovení

10.1
Tyto Pravidla, jakož i pozdější změny jejich znění, nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zpřístupnění veřejnosti prostřednictvím Internetové stránky na adrese affiliates.superfaktura.cz.